Διαδικτυακή Διδακτική Υποστήριξη | ΚάΠα κορυφή |ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ |e-ΚάΠα

Για το ΚάΠα κορυφή, Φοιτητικό Φροντιστήριο, αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα με σκοπό την επιπλέον διδακτική υποστήριξη στους φοιτητές του φροντιστηρίου ακόμα και εκτός της φυσικής τάξης. Σε κάθε κλειστό μάθημα αναρτάται υλικό ανάλογα με τη ροή των μαθημάτων ενώ ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή του ανά πάσα στιγμή! Για το ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ 2, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών Μαθημάτων με υλικό σε ηλεκτρονική μορφή προβιβάσιμο από παντού. Η πλατφόρμα λειτουργεί ενισχυτικά των δια ζώσης μαθημάτων ή και αυτόνομα για προγράμματα τηλεκατάρτισης. Για το e-ΚάΠα by ΚάΠα ΚεΔιΒιΜ, κέντρο εκπαί-δευσης Πληροφορικής, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρησης e-Μαθημάτων. Κάθε κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει υλικό σε ηλεκτρονική μορφή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση ενός κύκλου εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης ECDL.
 Συνδεδεμένοι χρήστες: 4
Available on the App Store
Available on the Play Store