Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Κορίνθου 255, Πάτρα
2610 625 360
kapafme@kapalearn.gr
Επιστημονικά Πεδία για το 2015-2017

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ο διαχωρισμός των σχολών με βάση το επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν και επισημαίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε σχολές που ανήκουν σε πέραν του ενός επιστημονικού πεδίου.

Όλα τα πεδία

συγκεντρωτικά

1ο επιστημονικό

 πεδίο

 2ο επιστημονικό

πεδίο

 3ο επιστημονικό

πεδίο

 4ο επιστημονικό

πεδίο

 5ο επιστημονικό

πεδίο

 

escort escort escort escort mugla escort