Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
Επιταγή Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας Ανέργων Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι
Το ΚάΠα Κε.Δι.Βι.Μ σας ενημερώνει για τη νέα δράση με τίτλο «Επιταγή  Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας Ανέργων Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι». 

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τη πρόσκληση που ανακοινώθηκε στις 9/4/2015 με την οποία ενεργοποιήθηκε και η εν λόγω δράση, αντικείμενο της αποτελεί η παροχή σε 11.018 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Για να δείτε το περιεχόμενο της τελικής πρόσκλησης πατήστε εδώ

Σύμφωνα με τη πρόσκληση που ανακοινώθηκε στις 16/12/2014, αντικείμενο της είναι η παροχή σε 7.000 ανέργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Για να δείτε το περιεχόμενο της αρχικής πρόσκλησης πατήστε εδώ.

escort escort escort escort mugla escort