Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
Τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας αφορούν:

1Εργοδότες οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κατηγορία Β’ σύμφωνα με τα άρθρα 10, 12 και 22 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

2Εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολούμενους, οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
3Εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις υπάγονται στην κατηγορία Γ’ σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και δεν απασχολούν πάνω από 50 άτομα. 

Διαβάστε εδώ την επίσημη εγκύκλιο του προγράμματος.


Φόρμα Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιμόρφωση Τεχνικού Ασφαλείας
CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below
escort escort escort escort mugla escort