Κανακάρη 99 & Κριτολάου 7 Πάτρα
2610 625 360 kedibim@kapalearn.gr
 

 

Κάθε επιχείρηση καταβάλλει εργοδοτική εισφορά ύψους 0,45% επί των αποδοχών των εργαζομένων της, υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) .
Η εισφορά 0,45% συνεισπράττεται με τις εισφορές του ΙΚΑ και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται και οι εργοδοτικές εισφορές του ΙΚΑ. 
Την εργοδοτική αυτή εισφορά δικαιούται να την εισπράξει πίσω η επιχείρηση μόνο αν υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό της. Η επιχείρηση δικαιούται κάθε έτος το άθροισμα:

  • του ποσού της εισφοράς 0,45% που καταβάλλει για το τρέχον έτος, πλέον
  • του ποσού της εισφοράς 0,45% του προηγούμενου έτους που δεν έχει χρησιμοποιήσει.

Εδώ θα βρείτε τη επίσημη εγκύκλιο του προγράμματος.


escort escort escort escort mugla escort